Image for spinner

Gebruiksvoorwaarden “Stichting Samen voor Eindhoven”

Algemeen
Stichting “Samen voor Eindhoven” (“Samen voor Eindhoven”) heeft als doel om via haar website www.samenvooreindhoven.nl (“Website”) en haar dienst: de Digitale Marktplaats (“Dienst”), de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en hun werknemers te vergroten middels het koppelen van de vraag van maatschappelijke organisaties aan het aanbod van maatschappelijk betrokken vrijwilligers.

Deze algemene voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op alle relaties van Samen voor Eindhoven met Vrijwilligers, Bedrijven, Maatschappelijke Organisaties en andere bezoekers van de Website ("Gebruikers"). Alle andere voorwaarden van Gebruikers worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Gebruikers begrijpen en erkennen dat Samen voor Eindhoven geen partij vormt in een overeenkomst, contract of contractuele verhoudingen van welke aard dan ook tussen Gebruikers.

Artikel 1 Definities

 1. Activiteiten: de werkzaamheden die via de Dienst worden aangeboden ten behoeve van Maatschappelijke Organisaties en die door Bedrijven of Vrijwilligers onverplicht en onbetaald worden verricht.
 2. Bedrijven: bedrijven die zich via de Dienst hebben ingeschreven bij Samen voor Eindhoven om ten behoeve van Maatschappelijke Organisaties teamactiviteiten te (laten) organiseren.
 3. Gebruikers: Vrijwilligers, Bedrijven, Maatschappelijke Organisaties en andere bezoekers van de Website.
 4. Maatschappelijke Organisaties: organisaties die met Samen voor Eindhoven samenwerken en waar Vrijwilligers en Bedrijven vrijwilligerswerk verrichten door bemiddeling van Samen voor Eindhoven. 
 5. Vrijwilligers: personen die zich via de Website hebben ingeschreven bij Samen voor Eindhoven of werknemers van Bedrijven die via Samen voor Eindhoven teamactiviteiten laten organiseren.

 

Artikel 2 Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst mag worden gebruikt door personen van 18 jaar of ouder. Registratie voor de Dienst door een minderjarige is niet toegestaan. Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken of door zich te registreren, verklaren en garanderen Gebruikers minimaal 18 jaar oud te zijn.
 2. De Dienst biedt Gebruikers de mogelijkheid om zich aan te melden voor Activiteiten en het aanmelden / aanbieden van activiteiten. Gebruikers kunnen Activiteiten bekijken als zij niet voor de Dienst geregistreerd zijn. Maar Gebruikers kunnen zich pas aanmelden nadat zij zich hebben geregistreerd. Gebruikers kunnen zich registreren via het registratieformulier.
 3. Gebruikers stemmen ermee in om juiste informatie te verstrekken en actueel te houden, zodat de relevantie en de juistheid van die gegevens tijdens de volledige geldigheidsduur van de contractuele relaties van Gebruikers met Samen voor Eindhoven gegarandeerd zijn.
 4. Samen voor Eindhoven behoudt zich te allen tijde het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van deelname aan de Dienst.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Samen voor Eindhoven is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Samen voor Eindhoven. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Gebruikers redelijkerwijze hebben moeten maken om de tekortkoming van Samen voor Eindhoven te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Samen voor Eindhoven wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Samen voor Eindhoven voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is expliciet uitgesloten. Meer in het bijzonder is Samen voor Eindhoven niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruikers die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Dienst.
 3. Indien Samen voor Eindhoven aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag van € 100,-.
 4. Samen voor Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade die door Gebruikers niet binnen uiterlijk drie maanden na ontdekking van de schade, schriftelijk aan Samen voor Eindhoven is gemeld.

Artikel 4 Verwijzingen

 1. De Website en Dienst bevatten verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Samen voor Eindhoven heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid en/of de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers via dergelijke websites van derden.

 

Artikel 5 Intellectuele Eigendom

 1. Op de volledige inhoud, samenstelling en inrichting van de Website of Dienst, waaronder de foto’s, afbeeldingen, grafisch design, digitale programma’s, bestanden en alle andere informatie, rusten intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Samen voor Eindhoven of haar licentiegevers. Samen voor Eindhoven en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten voor. Niets in deze algemene voorwaarden impliceert toestemming voor of overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Samen voor Eindhoven of haar licentiegevers.
 2. Het is niet toegestaan de Website, Dienst, of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Samen voor Eindhoven, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

Artikel 6 Privacy

 1. In het privacybeleid van Samen voor Eindhoven wordt uitgelegd hoe Samen voor Eindhoven omgaat met de persoonlijke gegevens van Gebruikers en hoe Samen voor Eindhoven de privacy beschermt wanneer Gebruikers de Website en de Dienst gebruiken.

 

Artikel 7 Contact

 1. Samen voor Eindhoven (KVK: 55779484) is gevestigd te Eindhoven, High Tech Campus 60 en is te bereiken op 06 – 4603 1010 of via info@samenvooreindhoven.nl.

 

Artikel 8 Overige bepalingen

 1. Samen voor Eindhoven kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Samen voor Eindhoven zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De gewijzigde voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de Website en Dienst. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat Gebruikers na de wijziging opnieuw van de Website of de Dienst gebruik hebben gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
 2. Indien Samen voor Eindhoven een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat Samen voor Eindhoven afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens andere Gebruikers wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Samen voor Eindhoven zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig worden verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.
 3. Samen voor Eindhoven is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Samen voor Eindhoven over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten die met Samen voor Eindhoven worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant 

Stichting Samen voor Eindhoven
februari 2017

Common Messages