Image for spinner

Privacy and Cookie Policy from Samen for Eindhoven

 

Privacy

 

Stichting Samen voor Eindhoven ('Together for Eindhoven', 'We', 'Ons') attaches great importance to your privacy and the protection of your personal data. In this Privacy Policy you will be informed about how we handle your personal data. We process personal details of visitors on our website (available at www.SamenvoorEindhoven.nl ) and users of our (online) services ('Services'), such as the Digital Marketplace .

 

Scope

We inform you that your personal data may be used by the use of our website and the related services for the collection, use, disclosure and storage by us of your personal data, as described in this privacy policy.

 

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Samen voor Eindhoven beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website www.SamenvoorEindhoven.nl en de Digitale Marktplaats.

 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 

 1. Wanneer u onze website en Diensten bezoekt;
 2. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u te registreren bij de Digitale Marktplaats, andere onderdelen van de website of door u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze Diensten, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

 

 • Gegevens die u aan ons verstrekt door gebruik te maken van de website en Diensten:

Wij verzamelen de gegevens die u verstrekt wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • adresgegevens en andere locatiegegevens;
 • zoekopdrachten.

 

 • Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief:
  • naam;
  • e-mailadres.

 

 • Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze Diensten:

Wij verzamelen de gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • namen;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens en andere locatiegegevens;
 • (mobiele) telefoonnummers;
 • e-mailadressen;
 • geslacht.

 

 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt door gebruik van en/of aanmelden op onze website en Diensten
  • informatie over (gewenst) vrijwilligerswerk, zoals:
   • bestede uren;
   • e-mailadressen;
   • naam van de activiteit;
   • verrichte vrijwilligersactiviteiten;
   • vaardigheden;
   • beschikbaarheid;
   • interesses.
  • informatie over organisaties, zoals:
   • e-mailadressen;
   • naam van de organisatie;
   • contactpersoonsgegevens;
   • financiële gegevens;
   • adresgegevens en andere locatiegegevens;
   • overige gegevens over de organisatie.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij kunnen uw persoonsgegevens (zie hierboven) gebruiken voor het sluiten van overeenkomsten in het kader van onze dienstverlening. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken ter nakoming van wettelijke verplichtingen en ter behartiging van het gerechtvaardigde belang.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Contact:

 • het op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen Samen voor Eindhoven;
 • het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.

 

Dienstverlening:

 • uitvoeren van de aangeboden maatschappelijke diensten;
 • toegang verlenen tot account vrijwilliger & maatschappelijke organisatie;
 • uitwisselen van noodzakelijke informatie tussen vrijwilliger en maatschappelijke organisatie zodat vrijwilligerswerk kan plaatsvinden.

 

Functioneren en optimalisatie website:

 • het achterhalen wie gebruik maakt van site, hoe het wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van site;
 • het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.

 

Geschilbeslechting:

 • het behandelen van geschillen.

 

 

Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:

het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

 

De gerechtvaardigde belangen van Samen voor Eindhoven voor de persoonsgegevensverwerking ter behartiging van het gerechtvaardigde belang zijn:

 • de dienstverlening;
 • marketing-doeleinden.

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

 

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens op beveiligde HandsOn Connect en Salesforce.com servers binnen de EU. HandsOn Connect en Salesforce.com treden op als bewerkers van Samen voor Eindhoven. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten. Samen voor Eindhoven heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacy regelgeving een bewerkersovereenkomst gesloten met HandsOn Connect en Salesforce.com conform de Europese modelcontracten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van HandsOn Connect en de Privacy Policy van Salesforce.com.

 

Wij wisselen uw persoonlijke informatie in het kader van onze dienstverlening uit met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en soortgelijke organisaties en personen. Deze informatie wordt uitgewisseld om partijen met elkaar in contact te brengen en ter uitvoering van onze dienstverlening.

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Samen voor Eindhoven te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

 

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd, tenzij we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

 

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

 

Rechten van betrokkene:

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens zullen binnen vier weken door ons worden behandeld.

 

Klachten:

Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

 

Cookies

 

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Met een cookie worden bepaalde gegevens van een websitebezoeker op uw apparaat opgeslagen en bij een volgend bezoek weer uitgelezen. De cookies worden voornamelijk geplaatst om de gebruikservaring van de website van Samen voor Eindhoven te verbeteren. Samen voor Eindhoven maakt op haar website gebruik van functionele cookies en analytische cookies mogelijk te maken.

 

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website voor u te personaliseren.

 

Analytische cookies

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, wanneer en op welke tijdstippen de website wordt bezocht, via welke domeinnaam u de website bezoekt en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Samen voor Eindhoven gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics, HotJar en New Relic.

 

 • Google Analytics

De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Samen voor Eindhoven heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacy regelgeving een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Google Analytics verwerkt niet het volledig IP-adres en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. De bewaartermijn voor de cookies van Google Analytics bedraagt maximaal 2 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google.

 

 • Hotjar en New Relic

Door het gebruik van Hotjar en New Relic wordt bijgehouden hoe de website van Samen voor Eindhoven wordt gebruikt. Zo kan Samen voor Eindhoven de gebruikerservaring en kwaliteit van haar website verbeteren. De bewaartermijnen voor de cookies van Hotjar en New Relic bedragen respectievelijk 1 dag en 365 dagen. Lees voor meer informatie de Privacy Policy van HotJar en de Privacy Policy van New Relic. U kunt bezwaar maken tegen de dienst van Hotjar via deze link.

 

Social Media cookies

De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

 

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

 

Apple Safari;

Google Chrome;

Microsoft Internet Explorer;

Mozilla Firefox.

 

Slotbepalingen

 

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

 

Contact:

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

 

 • per e-mail:

info@samenvooreindhoven.nl;

 • per post:

St. Samen voor Eindhoven

O.v.v. 4de verdieping

High Tech Campus 60

5656 AG Eindhoven;

 • telefonisch:

+31 (0)6 4603 1010.

 

Click here for an opt-out of Google Analytics on this website

Common Messages